Str. POPA RUSU, Nr. 13, SECTOR 2, BUCURESTI +4021 211 75 03 secretariat@scoalaspeciala1buc.ro

Procedură de selecție a cadrelor 2020-1-RO01-KA101-078519

Programul: Erasmus+
Tipul proiectului: KA1 – Educație școlară
Nr. de referință al proiectului: 2020-1-RO01-KA101-078519
Titlul proiectului: Art terapia -mă ajută! (Art Therapy- helps me!)
Școala beneficiară: Școala Gimnazială Specială Nr. 1, București
Durata proiectului: 1 octombrie 2020 – 30 septembrie 2021
Bugetul proiectului: 13950 euro
Procedură de selecție a cadrelor didactice participante la cursul de formare în
cadrul proiectului „Art terapia -mă ajută”, în cadrul programului Erasmus+ KA1
Educație școlară


I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a participanților la cursul de
formare din cadrul proiectului „Art terapia -mă ajută” finanțat prin programul Erasmus+ KA1 -
Educație școlară (numărul de referință: 2020-1-RO01-KA101-078519), implementat de Școala
Gimnazială Specială Nr. 1 din București, în perioada 01.10.2020 – 30.09.2021.

2. Scopul procedurii este selectarea a 6 cadre didactice participante la cursul de formare
în cadrul proiectului și a 2-3 cadre didactice cu statut de rezervă pentru fiecare curs.

3. Selecția participanților la mobilitatea de formare din cadrul proiectului se realizează de
către o comisie de selecție, cu respectarea prezentei proceduri, în conformitate cu angajamentele
asumate prin proiectul aprobat, contractul de finanțare cu anexele sale și Ghidul Programului
Erasmus+.


II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE
1. Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1 a
prezentei proceduri).
2. Informarea cadrelor didactice din Școala Gimnazială Specială Nr. 1 privind procedura
de selecție se va realiza prin postarea prezentei proceduri pe site-ul școlii, prezentarea acesteia în
Consiliul profesoral și afișarea sa la avizierul Erasmus+.
3. Profilul participanților pentru fiecare curs este prezentat în Anexa 2.

4. Descrierea rezultatelor învățării se regăsește în Anexa 3.
5.Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice
participante la cursurile de formare sunt specificate în Anexa 4.

6. Înscrierea și înregistrarea dosarului de candidatură
a) Depunerea dosarelor de candidatură se va face la secretariatul școlii. Fiecare dosar va
primi un numar de inregistrare.
b) Componența dosarului de candidatură:
- Copie carte de identitate;
- Cerere de înscriere;
- Scrisoare de intenție cu argumentarea necesității de formare;
- CV Europass în care să fie menționată experiența profesională relevantă pentru acest
proiect;
- Adeverință din care să reiasă calitatea de cadru didactic cu norma de bază la Școala
Gimnazială Specială Nr.1.
c) Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta
procedură.
d) Dosarele care nu conțin toate documentele menționate la paragraful b) din prezenta
procedură vor fi respinse.

7. Desfășurarea selecției

a) Comisia de selecție va fi numită prin decizie internă de către Consiliul de
administrație al școlii. Aceasta va fi formată dintr-un coordonator, doi membrii și un
observator din afara unității școlare.
Membrii Comisiei de selecție nu pot candida învederea participării la cursul de
formare.
Atribuțiile comisiei de selecție:
- preluarea și înregistrarea dosarelor de candidatură;
- evaluarea conținuturilor dosarelor de candidatură;
- stabilirea subiectelor pentru probele orale/scrise, a baremelor de corectare;
- stabilirea criteriilor de evaluare a portofoliului individual/CV european și a
punctajului aferent;
- stabilirea punctajului final si a clasamentului;
- întocmirea și afișarea listei finale care va conține și două-trei persoane de
rezervă pentru a preveni situațiile neplăcute când candidații admiși nu mai pot participa la
mobilitate din diferite motive;
- înaintarea listei către coordonatorul echipei de proiect.

În cazul contestațiilor, va fi numită o comisie de rezolvare a acestora, prin decizie internă
emisă în cadrul Consiliului de administrație și va cuprinde două cadre didactice din școală, altele
decât cele din comisia de selecție.

Atribuțiile comisiei de rezolvare a contestațiilor:
- preluarea contestațiilor depuse de candidați în perioada prevăzută;
- reevaluarea probelor scrise;
- stabilirea noilor punctaje, dacă este cazul;
- afișarea rezultatelor după contestații;
-înaintarea rezultatelor finale după contestații coordonatorului echipei de proiect.

Probele selecției:
- Probă de evaluare scrisă- Realizarea unui eseu de cel puțin 200 de cuvinte în care să se
evidențieze importanța Art terapiei în educarea și recuperarea copiilor cu cerințe educative
speciale;
- Probă de evaluare scrisă și orală a cunoștințelor de limbă engleză;
- Evaluarea portofoliului individual/ CV Europass;
-Interviu.


Criteriile selecției:
1. Proba de evaluare scrisă- Realizarea unui eseu de cel puțin 200 de cuvinte în care să
se evidențieze importanța Art terapiei în educarea și recuperarea copiilor cu cerințe
educative speciale - 30 de puncte;
 Evidențierea, în cadrul eseului, a importanței Art terapiei în educarea și
recuperarea copiilor cu cerințe educative speciale, valoarea formativă a
acesteia, ce conduce la apariția de situații de învățare valoroase;
 Evidențierea încărcăturii estetice, etice și sociale a conținuturilor art terapiei și
a caracterului său compensator;
 Importanța Art terapiei în dezvoltarea personalității copiilor ce nevoi speciale;
 Se vor puncta unitatea compoziției, coerența textului, utilizarea termenilor de
specialitate;
 Respectarea numărului de rânduri.
2. Proba de comunicare orală și scrisă în limba engleză - se vor puncta coerența și
corectitudinea răspunsurilor orale și scrise - 30 de puncte;

3. CV-ul Europass - se vor puncta:
 formatul general (organizare informații, respectare format, tehnoredactare),
 experiența profesională din ultimii doi ani (participarea la programe de formare
continuă, responsabil /membru în comisii școlare, implicare în activități care au
condus la creșterea prestigiului școlii – scriere de proiecte, articole publicate în
lucrări de specialitate) - 20 de puncte;

4. Interviu- în vederea identificării motivației de a participa la programul european de
formare și de a disemina rezultatele obținute - 20 de puncte.Rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul școlii și la avizierul Erasmus+. Dacă un
participant declarat admis nu poate efectua mobilitatea, locul este preluat de primul candidat cu
statut de rezervă.
8. Nu se admit contestații ale rezultatelor probelor orale.


III. DISPOZIȚII FINALE
a) La încheierea procesului de selecție, președintele Comisiei de selecție va preda
coordonatorului de proiect un proces verbal al selecției, semnat de toți membrii Comisiei
de selecție, împreună cu borderourile, fișele de evaluare și rezultatele candidaților.
b) Anexele 1 –5 fac parte integrantă din prezenta procedură de selecție.

IV. ANEXE
Anexa 1 – Calendarul selecției participanților la mobilități
Anexa 2 – Profilul participanților
Anexa 3 – Rezultatele învățării pentru fiecare tip de curs
Anexa 4 - Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice
selectate
Anexa 5 – Cerere-tip de înscriere


Anexa 1

Calendarul selecției participanților la mobilități

Calendarul desfășurării procesului de selecție:
- depunerea dosarelor: 20-22 octombrie 2020
- probă de comunicare orală și scrisă în limba engleză: 26 octombrie 2020
- probă practică de utilizare a tehnologiilor digitale: 27 octombrie 2020
-interviu în vederea identificării motivației de a participa la programe europene de
formare și de a disemina rezultatele obținute: 28 octombrie 2020
- afișarea rezultatelor: 29 octombrie 2020 (orele 9-11)
- depunerea contestațiilor: 29 octombrie 2020 (orele 14-17)
- afișarea rezultatelor finale, după depunerea contestațiilor: 30 octombrie 2020.

Probele selecției:

3. Proba de evaluare scrisă- Realizarea unui eseu de cel puțin 200 de cuvinte în care să
se evidențieze importanța Art terapiei în educarea și recuperarea copiilor cu cerințe
educative speciale - 30 de puncte;
 Evidențierea, în cadrul eseului, a importanței Art terapiei în educarea și
recuperarea copiilor cu cerințe educative speciale, valoarea formativă a
acesteia, ce conduce la apariția de situații de învățare valoroase;
 Evidențierea încărcăturii estetice, etice și sociale a conținuturilor art terapiei și
a caracterului său compensator;
 Importanța Art terapiei în dezvoltarea personalității copiilor ce nevoi speciale;
 Se vor puncta unitatea compoziției, coerența textului, utilizarea termenilor de
specialitate;
 Respectarea numărului de rânduri.
4. Proba de comunicare orală și scrisă în limba engleză - se vor puncta coerența și
corectitudinea răspunsurilor orale și scrise - 30 de puncte;

3. CV-ul Europass - se vor puncta:
 formatul general (organizare informații, respectare format, tehnoredactare),
 experiența profesională din ultimii doi ani (participarea la programe de formare
continuă, responsabil /membru în comisii școlare, implicare în activități care au
condus la creșterea prestigiului școlii – scriere de proiecte, articole publicate în
lucrări de specialitate) - 20 de puncte;


Anexa 2

Profilul participanților
- Să fie cadru didactic cu norma de bază în Scoala Gimnazială Specială Nr. 1, cu o
vechime de cel puțin 2 ani în unitate;
- Să manifeste disponibilitate de a se implica în toate etapele proiectului și de a
sprijini echipa de proiect în activitățile acestuia;
- Să dețină competențe medii de utilizare a limbii engleze;
-Să dovedească motivație pentru perfecționare în domeniul art-terapiei copiilor cu
CES și să manifeste disponibilitate de a disemina rezultatele învățării;
-Să prezinte abilități de comunicare și de lucru în echipă.

Anexa 3

Rezultatele învățării în urma participării la cursul ”Art as Therapy: Self -
Expression and Special Needs in Art Education” care se va desfășura la
Barcelona, Spania:


 Utilizarea terapiei prin artă pentru a promova starea de bine, empatia, precum
și dezvoltarea personală și socială a elevilor cu cerințe educative speciale;
 Descoperirea a modului în care art terapia poate stimula dezvoltarea
intelectuală și emoțională a copiilor cu nevoi speciale;
 Folosirea artei ca instrument pentru a promova integrarea socială a elevilor cu
CES și a servi ca mijloc special de comunicare;
 Experimentarea de tehnici artistice variate pentru a găsi rolul semnificativ al
artei pentru dezvoltarea unei relații pozitive/eficiente între profesor-elev;
 Noi perspective europene asupra activităților terapeutice și de compensare ale
copiilor cerințe educative speciale;
 Asumarea unor valori comune europene: egalitate, nediscriminare, incluziune
socială, dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale;
 Organizarea a două ateliere de formare în art terapie pentru cadrele didactice
care nu participă în mod direct la mobilitate;
 Susținerea a 6 activități demonstrative în care se va utiliza art terapia;
 Realizarea unui CDȘ- „Art terapia-mă ajută!”, adresat elevilor cu deficiențe
mintale profunde/severe/asociate, care va fi implementat la nivelul școlii
începând cu anul școlar următor;
 Certificat EuropassMobility;
 Certificat de participare.Anexa 4Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele
didactice selectate


- completarea unui formular online (raport) în MobilityTool+ la revenirea în țară după
participarea la curs;
- completarea de chestionare după fiecare sesiune de curs, care va conține și propuneri de
implementare a rezultatelor învățării în școală;
- prezentarea, în cadrul a două ateliere de formare, a tehnicilor de utilizare a art terapiei în
vederea promovării stării de bine, a dezvoltării personale și sociale a elevilor cu CES;
- participarea la realizarea unei programe și a unui suport de curs- CDȘ Art terapia-mă
ajută!”, adresat elevilor cu deficiențe mintale profunde/severe/asociate;
- susținerea de către fiecare participant a unei activități demonstrative/ secvențe filmate în
care să utilizeze art terapia- ca metodă de recuperare a elevilor cu CES;
- realizarea și monitorizarea completării unor chestionare de satisfacție de către elevii cu
deficiență mintală ușoară și moderată, de către părinții elevilor cu deficiență minală
severă/profundă/asociată cuprinși în programele de art terapie;
- monitorizarea frecvenței școlare, a absenteismului, precum și a cazurilor elevilor cu
tendință de părăsire timpurie a școlii, în urma includerii lor în programul de art terapie;
- participarea la activități de diseminare ale proiectului;
- implicarea în activități de elaborare și implementare de proiecte, activități extrașcolare
în care să valorifice competențele dobândite în cadrul activităților de formare la care au
participat.
Anexa 5


CERERE DE ÎNSCRIERE

Doamnă Director,Subsemnatul(a),___________________________________________________,posesor
al actului de identitate CI, Seria ______ Nr ______________,
CNP _________________________ , vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul de selecție
pentru participarea la cursul de formare ”Art as Therapy: Self - Expression and Special Needs
in Art Education” care se va desfășura la Barcelona, Spania în perioada _____________, din
cadrul proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie1 „Art terapia-mă ajută!”, cu numărul de
referință 2020-1-RO01-KA101-078519, implementat de Școala Gimnazială Specială Nr. 1, în
perioada 01.10.2020 – 30.09.2021.
Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind încadrat ca profesor cu norma de
bază la la Școala Gimnazială Specială Nr. 1.
Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului
Erasmus+ - Acțiunea Cheie1 „Art terapia-mă ajută!”, să particip la activitățile care îmi revin, să
întocmesc toate documente solicitate de echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor
dobândite din cursul de formare la care mă înscriu și să asigur sustenabilitatea proiectului.
Subsemnatul/a, ___________________________________________________ , declar
că informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu.Data, Semnătura,Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Speciale

"DA, cuvintelor rostite, NU cuvintelor răstite!"

proiect cuvinte rostite

Noutăţi si Informaţii

Noutăți portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.