Str. POPA RUSU, Nr. 13, SECTOR 2, BUCURESTI +4021 211 75 03 secretariat@scoalaspeciala1buc.ro

Procedură selecție participanți la proiectul Nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008018

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1

Proiectul european Erasmus+KA1 Educație școlară

Nr. de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008018

373/09.02.2022

 

Procedură de selecție a cadrelor didactice participante la cursul de formare în cadrul proiectului nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008018

 1. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a participanților la cursul de formare din cadrul proiectului nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008018, finanțat prin programul Erasmus+, cod de acreditare SCH Erasmus+: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095339 implementat de Școala Gimnazială Specială Nr. 1 din București, în perioada 01.09.2021 – 30.11.2022.

2. Scopul procedurii este selectarea a 4 cadre didactice participante la cursul de formare în cadrul proiectului și a 2 cadre didactice cu statut de rezervă.

3. Selecția participanților la mobilitatea de formare din cadrul proiectului se realizează de către o comisie de selecție, cu respectarea prezentei proceduri, în conformitate cu angajamentele asumate prin proiectul aprobat, contractul de finanțare cu anexele sale și Ghidul Programului Erasmus+.

II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE

1. Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1 a prezentei proceduri).

2. Informarea cadrelor didactice din Școala Gimnazială Specială Nr. 1 privind procedura de selecție se va realiza prin postarea prezentei proceduri pe site-ul școlii, prezentarea acesteia în Consiliul profesoral și afișarea sa la avizierul Erasmus+.

3. Profilul participanților este prezentat în Anexa 2.

4. Descrierea rezultatelor învățării se regăsește în Anexa 3.

5. Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice participante la cursurile de formare sunt specificate în Anexa 4.

6. Înscrierea și înregistrarea dosarului de candidatură

a) Depunerea dosarelor de candidatură se va face la secretariatul școlii. Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.

b) Componența dosarului de candidatură:

- Copie carte de identitate;

- Cerere de înscriere;

- Scrisoare de intenție cu argumentarea necesității de formare;

- CV Europass în care să fie menționată experiența profesională relevantă pentru acest proiect;

- Adeverință din care să reiasă calitatea de cadru didactic cu norma de bază la Școala Gimnazială Specială Nr.1.

Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta procedură.

Dosarele care nu conțin toate documentele menționate mai sus, din prezenta procedură vor fi respinse.

7. Desfășurarea selecției:

 1. Comisia de selecție va fi numită prin decizie internă de către Consiliul de administrație al școlii. Aceasta va fi formată dintr-un coordonator, doi membrii și un observator.

Membrii Comisiei de selecție nu pot candida în vederea participării la cursul de formare.

Atribuțiile comisiei de selecție:

- preluarea și înregistrarea dosarelor de candidatură;

- evaluarea conținuturilor dosarelor de candidatură;

- stabilirea subiectelor pentru probele orale/scrise, a baremelor de corectare;

- stabilirea criteriilor de evaluare a portofoliului individual/CV european și a punctajului aferent;

- stabilirea punctajului final și a clasamentului;

- întocmirea și afișarea listei finale care va conține și două-trei persoane de rezervă pentru a preveni situațiile neplăcute când candidații admiși nu mai pot participa la mobilitate din diferite motive;

- înaintarea listei către coordonatorul echipei de proiect.

În cazul contestațiilor, va fi numită o comisie de rezolvare a acestora, prin decizie internă emisă în cadrul Consiliului de administrație și va cuprinde două cadre didactice din școală, altele decât cele din comisia de selecție.

Atribuțiile comisiei de rezolvare a contestațiilor:

- preluarea contestațiilor depuse de candidați în perioada prevăzută;

- reevaluarea probelor scrise;

- stabilirea noilor punctaje, dacă este cazul;

- afișarea rezultatelor după contestații;

-înaintarea rezultatelor finale după contestații coordonatorului echipei de proiect.

Probele selecției:

- Probă de evaluare scrisă (eseu de 5-10 rânduri în care candidatul să ofere 3 soluții pentru o situație problematică sau mai multe ce pot apărea în proiect )

- Probă de evaluare scrisă a cunoștințelor de limbă engleză;

- Evaluarea portofoliului individual/ CV Europass;

- Interviu ( justificarea motivației de a participa la proiect).

Criteriile selecției:

 1. Proba de evaluare scrisă- Redactarea a 3 soluții pentru o situație problemă ce ar putea apărea în proiect - 30 de puncte;

 • Corectitudinea soluțiilor propuse pentru rezolvarea situației problemă;

 • Respectarea numărului de soluții solicitate;

 • Coerența, claritatea ideilor exprimate.

 1. Proba de comunicare scrisă în limba engleză - se vor puncta coerența și corectitudinea răspunsurilor orale și scrise - 30 de puncte;

3. CV-ul Europass - se vor puncta:

 • formatul general (organizare informații, respectare format, tehnoredactare),

 • experiența profesională din ultimii doi ani (participarea la programe de formare continuă, responsabil /membru în comisii școlare, implicare în activități care au condus la creșterea prestigiului școlii – scriere de proiecte, articole publicate în lucrări de specialitate) - 20 de puncte;

4. Interviu- în vederea identificării motivației de a participa la programul european de formare și de a disemina rezultatele obținute - 20 de puncte.

Rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul școlii și la avizierul Erasmus+. Dacă un participant declarat admis nu poate efectua mobilitatea, locul este preluat de primul candidat cu statut de rezervă.

8. Nu se admit contestații ale rezultatelor probelor orale.

 

III. DISPOZIȚII FINALE

a) La încheierea procesului de selecție, președintele Comisiei de selecție va preda coordonatorului de proiect un proces verbal al selecției, semnat de toți membrii Comisiei de selecție, împreună cu borderourile, fișele de evaluare și rezultatele candidaților.

b) Anexele 1 –5 fac parte integrantă din prezenta procedură de selecție.

 

IV. ANEXE

Anexa 1 – Calendarul selecției participanților la mobilități

Anexa 2 – Profilul participanților

Anexa 3 – Rezultatele învățării pentru fiecare tip de curs

Anexa 4 - Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice selectate

Anexa 5 – Cerere-tip de înscriere

 

 

 

 

Anexa 1

Calendarul selecției participanților la mobilități

Calendarul desfășurării procesului de selecție:

- depunerea dosarelor: 14-18 martie 2022

- probă de comunicare orală și scrisă în limba engleză: 22 martie 2022

-interviu în vederea identificării motivației de a participa la programe europene de formare și de a disemina rezultatele obținute: 23 martie 2022

- afișarea rezultatelor: 24 martie 2022 (orele 9-11)

- depunerea contestațiilor: 24 martie 2022 (orele 14-17)

- afișarea rezultatelor finale, după depunerea contestațiilor: 25 martie 2022.

Probele selecției:

 1. Proba de evaluare scrisă- Redactarea a 3 soluții pentru o situație problemă ce ar putea apărea în proiect - 30 de puncte;

Corectitudinea soluțiilor propuse pentru rezolvarea situației problemă-20 puncte;

Respectarea numărului de soluții solicitate- 5 puncte;

Coerența, claritatea ideilor exprimate-5 puncte.

 1. Proba de comunicare scrisă în limba engleză - se vor puncta coerența și corectitudinea răspunsurilor scrise - 30 de puncte;

3. CV-ul Europass - se vor puncta:

 • formatul general (organizare informații, respectare format, tehnoredactare),

 • experiența profesională din ultimii doi ani (participarea la programe de formare continuă, responsabil /membru în comisii școlare, implicare în activități care au condus la creșterea prestigiului școlii – scriere de proiecte, articole publicate în lucrări de specialitate) - 20 de puncte;

4. Interviu- în vederea identificării motivației de a participa la programul european de formare și de a disemina rezultatele obținute - 20 de puncte.

 

 

Anexa 2

PROFILUL PARTICIPANȚILOR

- Să fie cadru didactic cu norma de bază în Școala Gimnazială Specială Nr. 1;

- Să aibă cel puțin 2 ani vechime în unitate;

- Să dețină competențe digitale (utilizare PPT, Word, Excel),

- Să dețină competențe utilizare a limbii engleze (minim nivelul B2);

- Competențe de lucru în echipă dovedite prin participarea în comisii de lucru în anul școlar anterior.

Anexa 3

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII ÎN URMA PARTICIPĂRII LA CURSUL Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom

Florența, Italia (25.07.2022 - 30.07.2022)

 • O perspectivă mai bună asupra problemelor privind predarea și învățarea elevilor cu cerințe educative speciale, identificând barierele și resursele necesare pentru a răspunde cu succes nevoilor educaționale de învățare ale elevilor în moduri eficiente și funcționale care vor promova în mod colaborativ. participarea și performanța elevilor în cadrul comunității școlare;

 • Recunoașterea nevoilor speciale ale elevilor (de exemplu, spectrul autismului, dizabilitățile intelectuale);

 • Identificarea și evaluarea elevilor cu nevoi speciale (de exemplu, măsurarea bazată pe curriculum);

 • Proiectarea de activităţi diferenţiate pentru accesarea curriculum-ului general;

 • Aplicarea metodelor și strategiilor de predare (de exemplu, analiza sarcinilor, îndrumarea fizică) pentru a furniza scopuri și obiective ale planului educațional individual;

 • Utilizarea instrumentelor TIC pentru a sprijini elevii cu cerințe educative speciale;

 • Asumarea unor valori comune europene: egalitate, nediscriminare, incluziune socială, dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale;

 • Certificat EuropassMobility;

 • Certificat de participare.

 

 

 

 

 

Anexa 4

RESPONSABILITĂȚILE ȘI ACTIVITĂȚILE CARE VOR TREBUI DESFĂȘURATE DE CADRELE DIDACTICE SELECTATE SĂ PARTICIPE LA CURSUL

Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom

Florența, Italia (25.07.2022 - 30.07.2022)

- completarea unui formular online (raport) în Beneficiary Module la revenirea în țară după participarea la curs;

- completarea de chestionare pe parcursul desfășurării mobilității cu întrebări din tematica studiată, precum și propuneri de implementare a rezultatelor învățării în școală;

- prezentarea în cadrul Consiliului profesoral/comisiilor metodice a cel putin 2 exemple de bună practică în care să utilizeze strategii însușite în cadrul cursului;

- completarea unor fise de progres a elevilor cu CES, beneficiari ai acestor noi strategii însușite de cadrele didactice și rezultatele lor asupra învățării copiilor;

- monitorizarea frecvenței școlare, a absenteismului, precum și a cazurilor elevilor cu tendință de părăsire timpurie a școlii, ca urmare a creșterii calității actului didactic, a gradului în care elevii sunt motivați să frecventeze școala, să participe cu mai mult interes la activitățile instructiv-educative;

- participarea la activități de diseminare ale proiectului;

 • implicarea în activități de elaborare și implementare de proiecte, activități extrașcolare în care să valorifice competențele dobândite în cadrul activităților de formare la care au participat.

 

 

 

 

 

Anexa 5 - docCerere-de-inscriere.doc

CERERE DE ÎNSCRIERE

Doamnă Director,

Subsemnatul(a),_________________________________________________,posesor al actului de identitate CI, Seria ______ Nr ___________,CNP _________________________, vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru participarea la cursul de formare Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom, Florența, Italia din cadrul proiectului proiectului nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008018, finanțat prin programul Erasmus+ , cod de acreditare SCH Erasmus+: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095339 implementat de Școala Gimnazială Specială Nr. 1 din București, în perioada 01.09.2021 – 30.11.2022.

Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind încadrat ca profesor cu norma de bază la la Școala Gimnazială Specială Nr. 1.

Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului, să particip la activitățile care îmi revin, să întocmesc toate documente solicitate de echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor dobândite din cursul de formare la care mă înscriu și să asigur sustenabilitatea proiectului.

Subsemnatul/a, ___________________________________________________ , declar că informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu.

Data, Semnătura,

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Speciale Nr.1, București

"DA, cuvintelor rostite, NU cuvintelor răstite!"

proiect cuvinte rostite

Noutăţi si Informaţii